Juristdomaren berättar

Daniel Holmberg, rådman vid Jönköpings tingsrätt, tycker att nämndemännen har en viktig funktion i den dömande verksamheten. Både ur demokratisynpunkt och som bollplank åt honom som ordförande. Han anser också att det är viktigt att rättens sammansättning speglar samhället, med personer som har olika erfarenhet.

Vad tillför nämndemännen till den dömande verksamheten?

-Det är värdefullt för mig som juristdomare att ha nämndemän både under förhandlingen och under sedan överläggningen, när domen diskuteras. Under förhandlingen lyssnar jag på många personer och får många intryck. Det är bra att under överläggningen kunna diskutera med nämndemännen om vad parter och vittnen sagt och vad som har kommit fram. Olika erfarenheter ger olika perspektiv. Resonemanget med nämndemännen tvingar mig också att förklara hur lagar och regler tillämpas. Det tillsammans ger kvalitet i dömandet och mer begripliga domar.

-Nämndemännen tillför dessutom ett värde ur demokratisynpunkt. De utövar insyn i den dömande verksamheten vilket i sin tur är viktigt för allmänhetens förtroende för domstolarna.

Vilka typer av mål handlar det om i tingsrätt?

-Det är en stor spännvidd. Det är allra mest brottmål, det vill säga alltifrån rattfyllerier och inbrott till allvarliga våldsbrott och mord. I tingsrätten avgör vi också bland annat familjemål som rör vårdnaden om och umgänge med barn.

Vilken roll har du som juristdomare och rättens ordförande gentemot nämndemännen under förhandlingen?

-Som rättens ordförande leder jag förhandlingen och ansvarar för ordningen. Det är jag som fördelar ordet mellan parter och vittnen. Nämndemännens uppgift är då att lyssna noga och ta till sig vad som sägs under huvudförhandlingen för att sedan kunna delta i överläggningen. Om nämndemännen har någon fråga skickar de den till mig eller pratar med mig i någon paus, så kan jag se till att den besvaras.

Hur brukar överläggningen gå till?

-Jag brukar sammanfatta vad målet handlar om för att därefter ge min syn på bevis- och rättsläget, vilka lagar och regler som ska tillämpas och hur jag tycker att vi ska döma. Nämndemännens roll blir som störst när bevisningen ska värderas och ibland också när påföljden i brottmål ska bestämmas, där har de ofta stort inflytande. Deras kloka synpunkter kan få som störst betydelse vid de tillfällen där avgörandet inte är självklart, när man behöver göra avvägningar. För det mesta nås samsyn, men visst händer det att någon eller några nämndeman tycker annorlunda. Då sker en omröstning om hur vi ska döma.

Har nämndemännen någon roll när domen skrivs?

- Nej, normalt sett inte. Det är juristdomaren som skriver domen och den ska återspegla hur vi resonerat under överläggningen. Om någon har en skiljaktig mening ska det framgå. Det är endast i undantagsfall som någon formulering i domen stäms av med nämndemännen. När domen skrivs kan det någon gång ibland visa sig att någon fråga behöver diskuteras ytterligare.

Som nämndeman måste man svära domareden, vad innebär den?

-Det innebär att man tar på sig ett ansvar att vara domare. Nämndemännens röst är lika mycket värd som juristdomarens. Eden innebär att man ska döma efter de lagar och regler som finns. Man lovar att döma efter bästa förstånd och samvete, att vara opartisk och att hålla sin tystnadsplikt.

Man behöver inte vara utbildad i juridik för att bli nämndeman, den kunskapen står juristdomaren för.

Ibland uppmärksammas vissa mål i media, vem brukar uttala sig?

- I ett pågående mål är det viktigt att man är försiktig i sina kontakter med media. Ett uttalande kan uppfattas som ett ställningstagande på förhand, innan domen är avkunnad. I regel är det rättens ordförande, det vill säga juristdomaren som sköter kontakten med media. Det som har förekommit under en överläggning ska aldrig diskuteras med andra, inte heller efter domen är meddelad.

Spelar nämndemännens ålder, kön och etnicitet någon roll i den dömande verksamheten?

-Det är viktigt med en blandad sammansättning i domstolen så att rätten speglar samhället. Det spelar kanske inte så stor roll för dömandet i det enskilda målet, men det spelar stor roll när det gäller förtroendet för den dömande verksamheten i stort.

Det är bra med olika perspektiv i rätten. De äldre nämndemännen har stor livserfarenhet som är betydelsefull, men även andra erfarenheter behövs. Det ena behöver inte utesluta det andra. Det är viktigt att komma ihåg att man inte är representant för någon. Den individuella lämpligheten är mycket viktig - att man kan lyssna, analysera, formulera kloka synpunkter och vara prestigelös.

Tillbaka till toppen