Juristdomaren berättar

Eric Leijonram, rådman vid Linköpings tingsrätt, tycker att nämndemännen har en viktig funktion i den dömande verksamheten. Både som bollplank åt honom som ordförande och ur demokratisynpunkt. Han anser också att det är viktigt att rättens sammansättning speglar samhället, med personer som har olika erfarenheter.

Vilken roll har du som juristdomare och rättens ordförande gentemot nämndemännen?

– Som rättens ordförande leder jag rättegången. Nämndemännens roll är att lyssna och ta till sig vad som sägs under huvudförhandlingen för att senare kunna delta i överläggningen. Vid överläggningen är det ordförandens roll att leda diskussionen och presentera en juridisk analys av målet på ett begripligt sätt, det vill säga att redogöra för hur målet ska bedömas utifrån gällande rätt.

Hur brukar överläggningen gå till?

– Det varierar. Själv brukar jag ofta inleda överläggningen med att sammanfatta vad målet handlar om, för att därefter ge min syn på bevis- och rättsläget. Därefter framför nämndemännen sina åsikter. För det mesta nås samsyn, men visst händer det att någon i nämnden tycker annorlunda. Då sker en omröstning om hur vi ska döma.

Vad tillför nämndemännen till den dömande verksamheten?

– Nämndemännen är viktiga som bollplank för mig som ordförande. Under en huvudförhandling lyssnar jag på många personer och får många intryck. Det är då bra att kunna diskutera vad till exempel parter och vittnen sagt. Resonemanget med nämndemännen tvingar mig att sätta ord på mina tankar. Detta ger tillsammans mer korrekta domar, med bättre argument. Det finns också ett värde ur demokratisynpunkt. Både för att det ger insyn i den dömande verksamheten och för att det skapar förtroende hos allmänheten.

Även nämndemännen måste svära domareden, vad innebär den?

– Eden är viktig på så sätt att den tydliggör att en nämndeman är en domare. I eden lovar domaren bland annat att döma efter bästa förstånd och samvete, att vara opartisk och att hålla sin tystnadsplikt. Självklart är det av yttersta vikt att en nämndeman följer eden och iakttar den professionalitet som uppdraget kräver.

Ibland uppmärksammas vissa mål i media, vem brukar uttala sig?

– I ett pågående mål är det viktigt att man är försiktig i sina kontakter med media. Ett uttalande kan uppfattas som ett ställningstagande på förhand. I regel är det rättens ordförande, det vill säga juristdomaren, som sköter kontakten med media.

Har nämndemännen någon roll när domen skrivs?

– I normalfallet deltar inte nämndemännen efter överläggningen. Det är juristdomaren som skriver domen. I undantagsfall kan det vara aktuellt att kalla in nämndemännen för att stämma av formuleringar.

Spelar nämndemännens ålder, kön och etnicitet någon roll i den dömande verksamheten?

– Det är viktigt med en blandad sammansättning i domstolen, så att rätten speglar samhället. Det spelar kanske inte så stor roll för dömandet i det enskilda målet, men det spelar stor roll när det gäller förtroendet för den dömande verksamheten. Det är viktigt med olika erfarenhet i rätten. De äldre nämndemännen har en stor livserfarenhet som är viktig, men även andra typer av erfarenheter behövs. Det ena utesluter inte det andra.

Tillbaka till toppen