Juristdomaren om nämndemän

- Juristdomare och nämndemän möter människor i utsatta situationer och jag tänker varje dag på att det gäller att leva upp till förtroendet vi fått, säger Emma Regnér, rådman vid Malmö tingsrätt. Att vara nämndeman är ett otroligt viktigt uppdrag.

Vid tingsrätt tjänstgör nämndemän i brottmål, där det finns misstanke om brott och i tvistemål, då familjemål avgörs. Alla nämndemän måste genomgå en obligatorisk utbildning innan de kan påbörja sin tjänstgöring. Det är viktigt att alla är införstådda med sitt uppdrag. På domstolarna är det därför en extra intensiv tid precis inför ny mandatperiod. Vid Malmö tingsrätt utbildas till exempel nästan 260 nämndemän.

Domare med delvis olika roller

I tingsrätt dömer en juristdomare tillsammans med tre nämndemän. Deras roller är lika på flera sätt. Deras röster är lika mycket värda och de har samma ansvar för domen.

- Den stora skillnaden är att juristdomarna är specialister och nämndemännen är lekmän, säger Emma Regnér. Det innebär att vi juristdomare inför varje förhandling har en viktig uppgift i att förklara för nämndemännen vad som ska prövas och vilka juridiska ramar, det vill säga vilka lagar och praxis från Högsta Domstolen, vi har att rätta oss efter. Juristdomaren ska också berätta vilka överväganden rätten har att göra.

Nämndemännens övergripande uppgift är att representera allmänheten och utöva insyn i domstolarnas verksamhet och på så sätt bidra till att förtroendet för våra domstolar stärks.

- Nämndemän ska inte vara experter i juridik, fortsätter Emma Regnér. Under förhandlingen ska de vara ”extra öron och ögon” för att kunna värdera bevisningen och de ska bidra med sunt förnuft. I familjemål, som är en typ av tvistemål, kan de till exempel tack vare sin erfarenhet tillföra alternativa uppfattningar.

Vanlig missuppfattning

- Den vanligaste missuppfattningen om nämndemän tror jag är att det skulle vara ett politiskt uppdrag eftersom de utses av politiska partier, säger Emma Regnér. Alla, inklusive nämndemännen, behöver hjälpas åt med att förklara att det är ett opolitiskt uppdrag.

Vad innebär domareden?

Nämndemän ska precis som juristdomare avlägga domareden (som syns via länken nedan) innan de kan börja tjänstgöra.

- Att avlägga eden innebär bland annat att respektera allas likhet inför lagen och att följa Sveriges lagar och praxis, berättar Emma Regnér. Det innebär också att vi ska följa jävsreglerna, att vi inte ska beakta omständigheter som saknar betydelse eller ta emot mutor. Av domareden framgår också att vi ska följa reglerna om sekretess och tystnadsplikt, allt som sägs vid till exempel en överläggning är sekretessbelagt.

Domareden

Obligatorisk utbildning

Alla nämndemän, både nyvalda och omvalda, genomgår en obligatorisk utbildning innan de börjar tjänstgöra. Det ska ske både inför en ny mandatperiod och vid fyllnadsval.

Utbildningen fokuserar på uppdragets innebörd och på nämndemännens skyldigheter och rättigheter samt om förväntningar. Nämndemännen får också veta hur en rättegång och den efterföljande överläggningen, där juristdomaren och nämndemän diskuterar bevisningen och eventuell påföljd, går till. Deltagarna får en översiktlig genomgång av våra lagar. Dessutom om ordningsregler, jäv, tystnadsplikt och sekretess, mediehantering, säkerhetsfrågor och uppträdande i sociala medier. De får också övergripande information om olika domstolar.

Ödmjukhet och engagemang

- Jag skulle vilja skicka med till alla dem som står inför sin tjänstgöring som nämndeman i Sveriges domstolar att de har fått ett otroligt viktigt uppdrag, säger Emma Regnér. De får makt över människors liv. Det är min förhoppning att de känner en stor ödmjukhet inför sitt uppdrag och att de är engagerade. Jag tänker varje dag att vi möter människor i utsatta situationer och det gäller att vi lever upp till det förtroende vi fått. Det är viktigt att alla bidrar till ett högt förtroende för domstolarna. Här har nämndemännen en viktig roll att fylla.

Tillbaka till toppen