Så fungerar domstolarna

Nämndemän finns representerade i olika slags domstolar. Här får du en kort introduktion till domstolarna i Sverige.

De allmänna domstolarna

Till de allmänna domstolarna räknas tingsrätterna, hovrätterna och Högsta domstolen. Huvuduppgiften för de allmänna domstolarna är att avgöra tvistemål och brottmål. Förutom sina dömande uppgifter utövar de allmänna domstolarna, främst tingsrätterna, viss offentlig kontroll. Bland annat beslutar domstolarna i vissa frågor om adoption, bodelning, förvaltare, konkurs och god man.

Tingsrätt

För närvarande finns det 48 tingsrätter från Ystad i söder till Gällivare i norr. Till tingsrätterna finns drygt 5 500 nämndemän knutna. I de mål nämndemän deltar består rätten av en juristdomare och tre nämndemän.

I filmen nedan kan du se en brottmålsrättegång i en svensk tingsrätt. Filmen visar rättegången från början till slut - från att alla kommer in i rättssalen till dess att juristdomaren förklarar domstolens beslut.

Hovrätt

Tingsrätternas avgöranden kan som regel överklagas till hovrätt. Det finns sex hovrätter i landet. De finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Jönköping, Sundsvall och Umeå. Nämndemän medverkar även i hovrätt i huvudförhandling i brottmål och familjemål. Totala antalet nämndemän i hovrätterna är cirka 700. För vissa typer av mål krävs att hovrätten meddelar prövningstillstånd för att den ska ta upp målen till bedömning.

I de mål i hovrätten där nämndemän medverkar består rätten av tre juristdomare och två nämndemän. Huvudförhandlingen skiljer sig åt jämfört med den i tingsrätten. I tingsrätten spelas förhören in med ljud och bild. Dessa inspelade förhör spelas sedan upp under huvudförhandlingen i hovrätten. Ibland kan det finnas skäl för att höra någon part eller vittne även i hovrätten, men huvudregeln är att förnyade förhör inte ska hållas.

Högsta domstolen

Hovrättens dom kan i regel överklagas till Högsta domstolen. En förutsättning är dock att Högsta domstolen beviljar prövningstillstånd. I realiteten är hovrätten vanligen sista instans. Högsta domstolens domar blir prejudikat, det vill säga att de fungerar som förebild för hur liknande mål bör avgöras. I Högsta domstolen dömer bara jurister (justitieråd). Här tjänstgör alltså inga nämndemän.


De allmänna förvaltningsdomstolarna

De allmänna förvaltningsdomstolarna är förvaltningsrätterna, kammarrätterna och Högsta förvaltningsdomstolen. Deras främsta uppgift är att lösa konflikter mellan den enskilde och det allmänna, till exempel stat och kommun. Det innebär att de allmänna förvaltningsdomstolarna handlägger mål som rör en mängd olika myndighetsbeslut. Vanliga måltyper är skattemål, socialförsäkringsmål, rätt till ekonomiskt bistånd, psykiatrimål och beslut om samhällsvård för unga och missbrukare.

Förvaltningsrätt

Det finns 12 förvaltningsrätter i landet. Fyra av dem – Förvaltningsrätterna i Göteborg, Luleå, Malmö och Stockholm– är också migrationsdomstolar. Det finns omkring 2.000 nämndemän vid förvaltningsrätterna. I de mål nämndemän deltar består rätten av en juristdomare och tre nämndemän.

Filmen nedan beskriver förvaltningsrättens roll och uppgift, och följer ett ärende i domstolen.

Kammarrätt

Förvaltningsrätternas avgöranden kan överklagas till kammarrätt. Det finns fyra kammarrätter: i Stockholm, Göteborg, Sundsvall och Jönköping. Kammarrätten i Stockholm är också Migrationsöverdomstol. För många typer av mål krävs att kammarrätten meddelar prövningstillstånd för att den ska ta upp målen till bedömning.

Vissa mål i kammarrätten avgörs med nämndemän. Framför allt gäller det mål som rör socialförsäkring, samhällsvård för ungdomar eller missbrukare och psykiatrisk tvångsvård. Det finns nästan ca 250 nämndemän knutna till kammarrätterna. I de mål nämndemän deltar består rätten av tre juristdomare och två nämndemän.

Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta förvaltningsdomstolen är sista instans i förvaltningsmål. Liksom i Högsta domstolen krävs prövningstillstånd för att Högsta förvaltningsdomstolen ska ta upp ett mål. Högsta förvaltningsdomstolens domar blir prejudikat, det vill säga att de fungerar som förebild för hur liknande mål bör avgöras. I Högsta förvaltningsdomstolen dömer bara jurister (justitieråd). Här tjänstgör alltså inga nämndemän.

Tillbaka till toppen