Så går det till i hovrätt

I hovrätt avgörs mål och ärenden som överklagats från tingsrätt. I många fall krävs prövningstillstånd för att hovrätten ska ta upp målet. Det kan gälla brottmål, familjerelaterade mål samt tvistemål mellan företag eller enskilda individer, men även ärenden såsom ansökan om adoption eller god man.

Hovrätten är andra instans i de domstolar som kallas de allmänna domstolarna. Första instans är tingsrätt och sista Högsta domstolen. Vid Sveriges sex hovrätter arbetar ordinarie domare, domare under utbildning, handläggare och administrativ personal. Nämndemän kallas till förhandling, eller rättegång, som det kallas i dagligt tal. Varje år avgörs nästan 26 000 mål i hovrätterna.

Dessa mål och ärenden avgörs i hovrätt .

Hovrätten

 - Den som är missnöjd med en dom eller beslut i tingsrätten kan i de flesta fall överklaga till hovrätten, berättar Christer Ganelind, hovrättsråd vid Göta hovrätt i Jönköping. Ett överklagande görs skriftligt och det framgår av domen eller beslutet hur det ska gå till.

Prövningstillstånd

För att hovrätten ska pröva ett mål krävs ofta prövningstillstånd. Det gäller i alla tvistemål, alla ärenden och i mindre allvarliga brottmål. De flesta brottmål som överklagas kräver inget prövningstillstånd utan tas upp i hovrätten.

Skäl till att ge prövningstillstånd kan vara att hovrätten är tveksam till om tingsrätten dömt rätt eller att en dom i högre instans kan bli vägledande för hur tingsrätter ska döma i liknande mål i framtiden. Om ett mål inte får prövnings-tillstånd gäller tingsrättens dom och målet är då avslutat.

Överklagandet styr

Den som överklagar vill ha en ändring i tingsrättens dom. Ändringen kan gälla hela eller delar av en dom. Om hovrätten tar upp ett mål till ny prövning är det överklagandet som styr hovrättens prövning, vilket innebär att hovrättens prövning inte nödvändigtvis gäller hela tingsrättens dom.

Rättegång i hovrätt

Ett mål som fått prövningstillstånd innebär ofta en ny rättegång i hovrätten. När det blir aktuellt beslutar domstolen om rättegång och då medverkar nämndemän i brottmål och familjemål. I tvistemål, som inte är familjemål, deltar inte nämndemän.

För vissa mål krävs däremot inte någon ny rättegång och då deltar inte heller nämndemän. Istället föredras målet, vilket innebär att en jurist förbereder målet, och presenterar sin rättsutredning och ger förslag på hur de ska döma i målet. Sådana föredragningar är inte offentliga och parterna är inte närvarande.

Vid rättegång i tingsrätten spelas alla förhör in med video. Det är de inspelningarna som hovrätten tittar på under rättegången. Det innebär att hovrätten grundar sin prövning på samma material som legat till grund för tingsrättens avgörande, men ibland bedömer hovrätten att nya förhör behöver hållas.
Vid rättegång i hovrätt måste i regel parter i tvistemål och tilltalad (den som är åtalad för brott) i brottmål närvara. Eftersom förhör med målsägande (den som utsatts för brott) och vittnen finns inspelade behöver de i regel inte komma till hovrätten.

När förhandlingen i rättssalen är avslutad håller rätten enskild överläggning och beslutar dom. Domen meddelas antingen muntligen omedelbart inför parterna (avkunnas) eller, vilket är vanligast, skriftligen till parterna en eller två veckor senare.

Rättens sammansättning i brottmål och familjemål

I hovrätten är man fler domare än i tingsrätten. Rätten består här av tre juristdomare och två nämndemän jämfört med en juristdomare och tre nämndemän i tingsrätt.

-Det är bra att fler kan diskutera målen, säger Christer Ganelind. Det är juristdomarna som kan juridiken, men jag upplever att nämndemännen verkligen bidrar när det gäller bedömning av bevisning och skuld i brottmål och vad som är ett barns bästa i familjemål.

Christer Ganelind menar att nämndemännen ska representera folket som det är med olika åldrar, kön och etnicitet. – Alla tar med sig sina erfarenheter. En äldre person har kanske varit med om mer i livet och en yngre person har mer kunskap om ungas situation.

Inför förhandlingen i hovrätt skickas ofta handlingar till nämndemännen, dels så att de vet vad målet handlar om, dels för att kunna kontrollera att det inte finns risk för jäv.

Läs Så går det till tingsrätt

Tillbaka till toppen