Så går det till i förvaltningsrätt

Förvaltningsrätterna är första instans i tvister mellan myndigheter och enskilda personer eller företag. Vid fyra av landets tolv förvaltningsrätter finns migrationsdomstolar. Det är vanligt att handläggningen sker skriftligt utan att parterna möts.

Förvaltningsrätterna är första instans i det domstolsslag som kallas allmänna förvaltningsdomstolar. Här avgörs tvister mellan myndigheter och enskilda personer eller företag. Mål från förvaltningsrätt överklagas till kammarrätt som är andra instans. Sista instans inom de allmänna förvaltningsdomstolarna är Högsta förvaltningsdomstolen som tar upp mål av prejudicerande karaktär.

Vid fyra av landets förvaltningsrätter finns migrationsdomstolar. En migrationsdomstol beslutar i mål om uppehållstillstånd, svenskt medborgarskap och andra liknande frågor. Migrationsdomstolarnas domar kan överklagas till Migrationsöverdomstolen som är sista instans.

Förvaltningsrätten i Malmö

Många olika typer av mål

Vid förvaltningsrätterna avgörs omkring 500 olika måltyper. De vanligaste är skattemål, socialförsäkringsmål och mål enligt socialtjänstlagen. Det handlar också om tvångsvård, psykiatrisk tvångsvård, beslut om tvångsvård för unga (LVU-mål) eller missbrukare (LVM-mål). Utlännings- och medborgarskapsmål avgörs vid migrationsdomstolarna.

- Den stora bredden av mål är väldigt speciellt för förvaltningsrätterna, säger Lars Sjöström, lagman vid Förvaltningsrätten i Malmö. Det berör enskildas sociala och ekonomiska liv och handlar till exempel om socialförsäkringsförmåner, boende, tvångsvårdslagstiftning, barn, missbruk och sjukdom. Skatter, företagsverksamhet och tillstånd av olika slag är andra exempel på områden.

Vid Förvaltningsrätten i Malmö finns också en av landets fyra migrationsdomstolar. Nämndemän medverkar vid mål både i förvaltningsrätten och migrationsdomstolen.
- Migrationsmålen är den enskilt största måltypen vid vår domstol just nu, berättar Lars Sjöström. Vi avgör varje vecka cirka 300 migrationsmål. Vi är måna om kvalitet i hanteringen och det gör att det krävs stora resurser.

- De nämndemän som tjänstgör vid en förvaltningsdomstol har en stor variation i sitt uppdrag och får inblick i många delar av samhället, säger Lars Sjöström. De som är med och dömer i migrationsmål blir insatta i de internationella konventioner som påverkar dömandet och de får även en allmänbildning om olika länder och deras befolkningar.

Förvaltningsrätten i Malmö har cirka 400 anställda. Det är till största delen jurister till exempel domare, föredragande jurister och notarier, men också administrativ personal.

Vid landets tolv förvaltningsdomstolar avgörs varje år drygt 110 000 mål. Vid de fyra migrationsdomstolarna avgörs omkring 50 000 mål.

Skriftlig handläggning

Handläggningen i förvaltningsrätterna baserar på skriftliga underlag. I de mål där nämndemän medverkar består rätten av en juristdomare och tre nämndemän. De avgör målen efter en föredragning, ibland kompletterad med en muntlig förhandling. Vid en föredragning är det en jurist som förberett målet och på ett möte redogör för det tillsammans med förslag på avgörande. Då är parterna i målet inte med. Det förekommer att parterna i målet träffas vid en förhandling på domstolen.
- Det är annorlunda jämfört med tingsrätt, säger Lars Sjöström, där utgången av målet ofta bygger bara på vad som kommer fram vid en muntlig förhandling.

Efter den muntliga föredragningen eller förhandlingen har rätten en överläggning där de bestämmer sig för ett beslut.

De nämndemän som tjänstgör vid förvaltningsdomstol får handlingar att läsa in sig på cirka en vecka innan föredragning eller förhandling. Det kan vara mer eller mindre omfattande och det är mycket noga med sekretess kring handlingarna.

Nämndemän är domare

- Vi har 330 nämndemän vid Förvaltningsrätten i Malmö som dömer tillsammans med juristdomarna. Nämndemännen kommer från Region Skåne, berättar Lars Sjöström. Som nämndeman hos oss får man, förutom den obligatoriska utbildningen innan man börjar tjänstgöra, en årlig repetition, en dag då vi samlar alla nämndemän. Vi är måna om att de ska trivas hos oss och med sitt viktiga uppdrag som domare.

Tillbaka till toppen