Mål och ärenden i tingsrätt

De vanligaste målen i tingsrätt är brottmål och tvistemål.

Brottmål handlar om vålds- stöld-, narkotika, skatte- och trafikbrott. Tvistemål, när parter inte kommer överens, är ofta av ekonomisk karaktär. Som tvistemål räknas familjerättsliga mål där föräldrar har svårt att komma överens, ofta i samband med skilsmässa då det handlar om barn.

Tingsrätten fattar beslut i olika ärenden, utan att det blir förhandling, till exempel ansökan om adoption, god man och boutredningsman. Konkurs- och utmätningsärenden handläggs och beslutas också av tingsrätt.

Det finns fem mark- och miljödomstolar knutna till var sin tingsrätt. De handlägger mål om miljö och vatten, fastighetsbildning samt plan- och byggärenden.

Tillbaka till toppen