Frågor & svar

Här hittar du vanliga frågor och svar för dig som är intresserad att bli nämndeman.

 • Var och när anmäler jag mitt intresse för att bli nämndeman? Var finns blanketten?

  Det är de politiska partierna som på lokal nivå nominerar nämndemän. Partierna får i och med sin relativa storlek i kommun- respektive regionfullmäktige nominera olika många nämndemän. Du kan bli nämndeman även om du står utanför partipolitiken, men du behöver ändå bli nominerad av ett politiskt parti. Du måste alltså ta kontakt med ett politiskt parti på din ort och berätta om ditt intresse.

  Det finns inget ansökningsformulär för den som vill anmäla sitt intresse.  Varken domstolarna eller Domstolsverket är inblandade i den processen, och har därför heller inget ansökningsformulär för att göra en intresseanmälan.

  Nämndemannaval ska ske året efter de allmänna valen. Nästa gång det ska äga rum är 2023. Det kan bli aktuellt med fyllnadsval under pågående mandatperiod, om någon nämndeman behöver ersättas.

  Läs mer om hur du blir vald här.

 • Hur mycket får jag betalt om jag tjänstgör som nämndeman?

  I korthet gäller att du som nämndeman får ett grundarvode för tjänstgöringen i domstol. Grundarvode vid tjänstgöringstid kortare än 3 timmar är 250 kronor per dag och vid tjänstgöringstid 3 timmar eller längre 500 kronor per dag.

  Utöver grundarvodet kan du få arvode för det förberedelsearbete som krävs inför sammanträdet. Det är domstolen som avgör i vilka fall du har rätt till arvode för förberedelsearbete. Det är 300 kronor per dag. 

  Du har också rätt till ett särskilt arvode om 150 kronor för tjänstgöring efter klockan 16.30.

  Om du på grund av ditt uppdrag som nämndeman förlorar inkomst, har du rätt till ersättning för inkomstförlust. 

  Ersättningen beviljas för den faktiska inkomstförlust du haft på grund av tjänstgöring i domstolen. Eftersom det är fråga om en faktisk inkomstförlust kan ersättningen skilja sig åt från sammanträdesdag till sammanträdesdag beroende på hur lång tid som du exempelvis måste vara frånvarande från ditt ordinarie arbete eller din näringsverksamhet samt storleken på den inkomst du då gått miste om. Du har rätt till ersättning för hela den inkomstförlust du haft, men du måste styrka eller på annat sätt visa att du haft en inkomstförlust en viss dag och hur stor inkomstförlusten är. Den domstol du tjänstgör vid prövar därefter din begäran och beslutar om ersättning.

  Läs mer om ersättningar här.

 • Varför gör domstolen ett utdrag ur belastningsregistret och vad innebär det?

  Blir du vald till nämndeman kommer den domstol du ska tjänstgöra vid begära utdrag ur belastningsregistret för dig – och för alla andra nämndemän vid domstolen. Du ska alltså inte begära ut detta själv.

  Det är ett led i den lämplighetsbedömning som domstolen ska göra med hänsyn till omdöme, självständighet, laglydnad och övriga omständigheter. Eftersom du som nämndeman bland annat ska ta ställning till om den som åtalas gjort sig skyldig till brott är det viktigt att du är en god förebild i fråga om allmän laglydnad.

  Finns du med i belastningsregistret kan domstolen besluta att du inte är lämplig att tjänstgöra som nämndeman.

  Utdraget blir en allmän handling på domstolen. Om media eller allmänhet begär ut det, kommer domstolen göra en sekretessprövning som i de flesta fall kommer leda till att utdraget lämnas ut, men att ditt personnummer sekretessbeläggs.

 • Måste man vara medlem i ett parti för att bli nämndeman?

  Nej. Uppdraget som nämndeman är opolitiskt och i domstolen ska man vara opartisk. Men för att bli nämndeman måste ett politiskt parti i kommun- eller regionfullmäktige nominera dig, och olika partier har olika interna regler för vilka de nominerar.

 • Behöver nämndemän vara utbildade jurister?

  Nej. Tanken med nämndemän är att de ska vara lekmannadomare som inte är utbildade jurister. Nämndemän är representanter för allmänheten. 

  Läs mer om uppdraget som nämndeman

   

 • Får man någon utbildning som nämndeman?

  Som nämndeman genomgår du en obligatorisk introduktionsutbildning när du börjar. I utbildningen får du bland annat lära dig mer om uppdraget som nämndeman och hur det går till i domstol. Du som väljs om till nämndeman genomgår en obligatorisk repetitionsutbildning. Det är respektive domstol som ansvarar för dessa utbildningar.

 • Vad innebär uppdraget som nämndeman i arbetstid?

  Hur många mål man som en nämndeman dömer i under ett år varierar. Det påverkas bland annat av antalet mål på domstolen, antalet nämndemän kopplade till domstolen och nämndemannens förutsättningar och möjligheter. Vanligast är att nämndemän tjänstgör 10-20 dagar per år. 

 • Hur långt i förväg får man veta när man ska tjänstgöra som nämndeman?

  Domstolarna brukar kontakta nämndemännen inför vårens och höstens schemaläggning. Då får nämndemännen meddela vilka dagar de kan/inte kan tjänstgöra. Utifrån den informationen gör domstolen schema och meddelar nämndemännen vilka dagar som blir aktuella. På så sätt kan nämndemännen meddela sin arbetsgivare i god tid vilka dagar som han eller hon kommer vara borta för att tjänstgöra som nämndeman.

   

 • Vad händer om man får förhinder som nämndeman? Om man blir sjuk eller behöver vara hemma med sjukt barn?

  Grundregeln är att nämndemän har närvaroplikt, men om du blir sjuk eller får förhinder så ska du kontakta domstolen och lämna återbud så fort som möjligt så att en annan nämndeman kan kallas in i ditt ställe. När du går din utbildning får du reda på vem på domstolen du ska kontakta.

  Uteblir en nämndeman kan det leda till att sammanträdet ställs in, vilket kan medföra stora kostnader både för domstol och inkallade parter.

 • Vilka yrkeskategorier får inte vara nämndemän?

  Bestämmelserna om vilka myndighetsanställda eller yrkeskategorier som inte är behöriga att vara nämndemän är i viss mån olika för allmän domstol respektive för allmän förvaltningsdomstol (jfr 4 kap. 6 § RB med 20 § LAFD).

  Om du är lagfaren domare, anställd vid en domstol, åklagare, polisman, advokat eller har till yrke att föra andras talan inför domstol får du inte bli nämndeman. Utöver dessa yrkeskategorier får du inte bli nämndeman i förvaltningsrätt eller kammarrätt om du är anställd vid Skatteverket, en länsstyrelse, Försäkringskassan, Migrationsverket eller Transportstyrelsen.

  Reglerna innebär att personer inom rättsväsendet och vissa andra yrkeskategorier som har koppling till domstolsväsendet anses inte vara lämpliga att ha uppdrag som nämndemän. Anledningen är framför allt att dessa av en enskild part i en process kan uppfattas som företrädare för ett motstående intresse och deras objektivitet vid rättskipningen kan ifrågasättas.

  Det är domstolen som bestämmer vilka yrken som utgör ett hinder för att personen ska anses vara lämplig för uppdraget som nämndeman. Eftersom det är domstolen som ytterst avgör frågan om lämplighet, bör du vända dig direkt till den utpekade domstolen om du är osäker på att du omfattas av dessa yrkeskategorier.

 • Vad innebär konkursfrihet?

  Konkursfrihet innebär att en person inte är försatt i konkurs. Detta kontrolleras av den domstol där nämndemannen ska tjänstgöra. 

 • Om det parti som nominerat mig förespråkar hårdare straff för kriminella, kan jag driva den linjen i rätten då?

  Nej, uppdraget som nämndeman är opolitiskt, och du ska tillämpa gällande rätt.

 • Kan man avsluta sitt uppdrag som nämndeman innan mandatperioden är slut?

  Mandatperioden är fyra år och som nämndeman har man en skyldighet att fullgöra sitt uppdrag. Det är därför viktigt att man är inställd på att det är ett långsiktigt och viktigt uppdrag som ska fullgöras i fyra år.

  I vissa fall har en nämndeman dock rätt att lämna uppdraget i förtid och det är om han eller hon fyllt 60 år eller visar giltigt hinder. Vilka hinder som anses vara giltiga hinder, framgår inte av lagen utan är en prövning som görs av domstolen.

 • Kan en nämndeman tvingas att sluta sitt uppdrag?

  Ja. Om nämndemannen begår ett brott eller visar sig vara olämplig på annat sätt kan domstolen avsluta nämndemannens uppdrag. 

 • Vad händer om man flyttar till en annan ort under mandatperioden?

  Huvudregeln är att en nämndeman måste vara bosatt inom domstolens domkrets. Om nämndemannen skulle flytta från den ort där han eller hon var bosatt vid valet så är det domstolen som avgör om nämndemannen får fortsätta tjänstgöra eller inte.

   

 • Kan man som nämndeman välja vilka mål man ska döma i?

  Nej, varken juristdomare eller nämndemän kan själva välja vilka mål de ska döma i. Domstolen lottar vem som ska döma i de olika målen. 

 • Måste man döma i alla mål?

  Du kan inte välja vilka mål du dömer i, men genom att välja vilken typ av domstol du blir nämndeman i (allmän domstol eller förvaltningsdomstol t ex.) kommer du däremot i kontakt med olika måltyper.

  Du får inte döma i ett mål där det finns eller kan finnas tvivel om din opartiskhet (s k jäv). 

 • Kan jag prova hur det är att vara nämndeman innan jag lovar att ställa upp?

  Nej, men du kan besöka rättegångar, de flesta är offentliga, för att se hur en rättegång går till.

  Du kan titta på filmen som handlar om nämndemannauppdraget.

   

  Det finns också två filmer om tingsrätt respektive förvaltningsrätt.

   

 • Vad innebär domareden?

  Innan en nämndeman börjar tjänstgöra ska han eller hon avlägga domareden. Nämndemannen lovar då att i sitt dömande tillämpa de svenska rättsreglerna. Nämndemannen lovar också att inte sprida ut och tala om för andra sådant som inte ska vara offentligt. 

   

 • Hur ska en nämndeman vara klädd i rätten?

  Det finns inga formella regler kring hur en nämndeman ska vara klädd, men man bör dock tänka på sin roll som domare och visa respekt för uppgiften även genom klädseln. Eftersom uppdraget som nämndeman inte är politiskt, får man inte heller ha till exempel en partinål synlig på klädseln.

 • Kan man vara nämndeman i flera domstolar samtidigt?

  Det går bra att tjänstgöra som nämndeman i både allmän domstol och förvaltningsdomstol samtidigt. Däremot kan man inte vara nämndeman i underrätt och överrätt i samma domstolsslag samtidigt. Detta innebär att man inte kan tjänstgöra som nämndeman i tingsrätt och hovrätt samtidigt och inte heller i förvaltningsrätt och kammarrätt.

   

 • Var kommer ordet nämndeman från?

  Ordet härstammar från medeltiden när byäldste namngav de tolv personer som skulle sitta med vid tinget och döma i en tvist. Nämnda män = nämndemän.

 • Finns det någon förening för nämndemän?

  Ja, det finns en rikstäckande förening, Nämndemännens Riksförbund (länken öppnas i nytt fönster). Det finns också lokala nämndemannaföreningar. Föreningarna verkar för att ta tillvara nämndemännens intresse bland annat genom information, nätverk och träffar för erfarenhetsutbyte.

Tillbaka till toppen