Nominera & välja

Partier, kommuner och regioner har en viktig uppgift med att nominera och välja nämndemän. Nämndemännen ska vara lämpliga personer som speglar befolkningen avseende ålder, kön och bakgrund. Uppdraget är inte - och har aldrig varit - ett politiskt uppdrag.

På de här sidorna finns information för dig som ska nominera och välja nämndemän.

Nämndemannaval ska ske året efter de allmänna valen. Nästa gång det ska äga rum är 2023.
Det kan bli aktuellt med fyllnadsval under pågående mandatperiod, om någon nämndeman behöver ersättas.

Att vara nämndeman är ett ansvarsfullt uppdrag

Nämndemännens roll är att säkerställa folkligt inflytande i domstolarna. Dessutom ska nämndemännen bidra till att folket får insyn och känner förtroende för domstolarna. För att kunna göra det måste nämndemännen ha gott omdöme och vara självständiga. De måste kunna se saker från olika perspektiv och komma fram till ståndpunkter som de kan motivera. Precis som juristdomaren är nämndemännen skyldiga att följa lagen i dömandet. I dömandet får nämndemännen inte låta sig påverkas av sina politiska åsikter.

Eftersom nämndemännen bland annat ska ta ställning till om den som åtalas gjort sig skyldig till brott är det viktigt att de är goda förebilder i fråga om allmän laglydnad.

Bredd och yngre utan att ge avkall på lämplighet

Nämndemännen är svenska folkets representanter i domstolarna. Ur ett demokratiperspektiv är det viktigt att de speglar befolkningen. 

Nämndemannakåren skiljer sig från befolkningen på ett par punkter. För det första är medelåldern hög jämfört med Sveriges befolkning. Det behövs nämndemän i alla åldrar, men det behövs fler som är yngre.

För det andra har majoriteten av nämndemännen hittills rekryterats från partikretsarna. Att vara nämndeman är inte – och har aldrig varit – ett politiskt uppdrag. 

Så här såg nämndemannakåren ut, avseende ålder och rekrytering från partierna, efter valet 2019.
Källor: Domstolsverket 2020-03-01 och SCB 2019-11-01

Av nämndemännen är endast 18% yngre än 45 år, medan 47% är äldre än 65. Bland befolkningen är förhållandet det motsatta.

Illustration som visar en av 21 som rekryterats utanför partierna.

Uppdraget är opolitiskt. Ändå rekryterades endast ett fåtal nämndemän utanför partierna.
Enligt Domstolsverkets enkätundersökning besvarad av 69% av nämndemännen som tjänstgör 2020-2023, rekryterades 5% utanför partierna.

Tillbaka till toppen