Nominera & välja

Partier, kommuner, landsting och regioner har en viktig uppgift med att nominera och välja nämndemän. Nämndemännen ska vara lämpliga personer som speglar befolkningen avseende ålder, kön och bakgrund. Uppdraget är inte - och har aldrig varit - ett politiskt uppdrag. På de här sidorna finns information för dig som ska nominera och välja nämndemän 2019.

Att vara nämndeman är ett ansvarsfullt uppdrag

Nämndemännens roll är att säkerställa folkligt inflytande i domstolarna. Dessutom ska nämndemännen bidra till att folket får insyn och känner förtroende för domstolarna. För att kunna göra det måste nämndemännen ha gott omdöme och vara självständiga. De måste kunna se saker från olika perspektiv och komma fram till ståndpunkter som de kan motivera. Precis som juristdomaren är nämndemännen skyldiga att följa lagen i dömandet. I dömandet får nämndemännen inte låta sig påverkas av sina politiska åsikter.

Eftersom nämndemännen bland annat ska ta ställning till om den som åtalas gjort sig skyldig till brott är det viktigt att de är goda förebilder i fråga om allmän laglydnad.

Bredd och yngre utan att ge avkall på lämplighet

Nämndemännen är svenska folkets representanter i domstolarna. Ur ett demokratiperspektiv är det viktigt att de speglar befolkningen. 

                
Av nämndemännen är endast 23% yngre än 45 år, medan 43% är äldre än 65. Bland befolkningen är förhållandet det motsatta.    

 

Uppdraget är opolitiskt. Ändå rekryterades endast ett fåtal nämndemän utanför partierna.     

 

 

Nämndemannakåren skiljer sig från befolkningen på ett par punkter. För det första är medelåldern hög jämfört med Sveriges befolkning. Det behövs nämndemän i alla åldrar, men det behövs fler som är yngre. För det andra har majoriteten av nämndemännen hittills rekryterats från partikretsarna. Att vara nämndeman är inte – och har aldrig varit – ett politiskt uppdrag. 

I Domstolsverkets enkät till de nämndemän som blev valda 2015 3) (besvarad av 42 procent av dem) svarade 95 procent att de var medlemmar i ett politiskt parti. Av Sveriges befolkning är cirka 5 procent medlemmar i ett politiskt parti 4).

Försök att rekrytera yngre och bredda rekryteringen även utanför partiet, där kan finnas många lämpliga personer. Ta hand om dem som visar intresse; berätta om uppdraget och pröva lämplighet.

Läs mer om hur det såg ut efter nämndemannavalet 2015 när det gäller ålder och bredd i rekryteringen: Nämndemannavalet 2015

Nämndemannaval 2019 – samordnad process bättre för alla

Numer ska valet av nämndemän ske året efter de allmänna valen. Det beslutet togs främst för att markera att uppdraget som nämndeman inte är politiskt (SFS 2014:904). Det gör också att de aktörer som är med i processen – nominerande partier, väljande kommuner, landsting och regioner samt domstolar - kan göra sitt arbete inom mer rimliga tidsramar inför nästa mandatperiod 2020-2023.
Årshjul

Därför ber Domstolsverket partierna att arbeta med sina nomineringar i mars – juni 2019 och att kommuner, landsting och regioner sedan väljer nämndemännen under augusti – september.

Dessutom genomför Domstolsverket våren 2019 kommunikation till allmänheten i syfte att uppmana till kontakt med partier om man är intresserad av att bli nämndeman. Kampanjen behöver tajmas med partiernas nomineringsarbete.

Läs mer om tidsmässig samordning 2019.

1) Domstolsverket per 2016-03-01
2) SCB per 2015-12-31
3) Domstolsverkets rapport till regeringen: Genomförda kommunikationsinsatser inför nämndemannavalet 2015 Delrapport (Ju2015/3889/DOM), Bilaga 4: Enkätundersökning av nämndemannakåren, där 42 % av nämndemannakåren svarade.
4) SCB, Undersökningar av levnadsförhållanden (ULF/SILC) Medborgeliga aktiviteter, politik 2014-2015. Andelar.

Tillbaka till toppen