Behörighet och lämplighet

Nämndemännens uppdrag sträcker sig betydligt längre än att endast bidra till allmänhetens insyn i domstolarnas verksamhet. Som nämndeman dömer man i mål där nämndemannens röst är lika mycket värd som juristdomarens. Uppdraget innebär ett stort ansvar som ställer krav på både behörighet och lämplighet.

Du som ska nominera och välja behöver känna till kraven på lämplighet och behörighet innan nämndemännen väljs och även se till att de nominerade känner till de krav som ställs.

Behörighet

Den som ska tjänstgöra som nämndeman måste vara myndig vid (tidpunkten för val), vara svensk medborgare och folkbokförd i den aktuella domstolens domkrets. Man får inte vara ställd under förvaltarskap och inte heller vara försatt i konkurs.

Vissa yrkesgrupper är undantagna från att kunna väljas till nämndeman eftersom de riskerar att hamna i en intressekonflikt. Om du är lagfaren domare, anställd vid en domstol, åklagare, polisman, advokat eller har till yrke där man för andras talan inför domstol får du inte bli nämndeman.

Du får inte bli nämndeman i förvaltningsrätt eller kammarrätt om du är anställd vid Skatteverket, en länsstyrelse, Försäkringskassan, Migrationsverket ellerTransportstyrelsen.

Lämplighet

Nämndemän måste ha gott omdöme. Uppdraget som nämndeman ställer stora krav på objektivitet, saklighet och fokusering. Däremot finns inga krav på kunskaper i juridik.

Eftersom nämndemännen bland annat ska ta ställning till om den som åtalas gjort sig skyldig till brott är det viktigt att nämndemännen är goda förebilder i fråga om laglydnad.

Precis som juristdomaren är nämndemännen skyldiga att följa lagen i den dömande verksamheten. De ska vara självständiga och opartiska och får heller inte låta sig påverkas av sina politiska åsikter.

I den domared som nämndemännen avlägger lovar de också att inte sprida ut eller tala om för andra sådant som förekommit vid rättegången och som inte ska bli offentligt, till exempel vad som sagts vid rättens enskilda överläggning.

Nämndemän har närvaroplikt, vilket innebär att de måste komma till domstolen när de ska tjänstgöra, om de inte meddelat förhinder. Att utebli riskerar att förhandlingen måste ställas in vilket medför stora kostnader.

Domstol kontrollerar

När nämndemännen är valda och innan de får börja tjänstgöra kontrollerar domstolarna nedanstående.

Behörighet:

  • Svensk medborgare
  • Folkbokförd inom kommunen/länet
  • Ålder
  • Konkursfrihet
  • Förvaltarfrihet, att man inte är satt under förvaltarskap
  • Yrke: ej domare, anställd vid domstol, åklagare, polisman, advokat eller annan som har till yrke att föra andras talan inför domstol

Lämplighet:

  • Laglydnad

Inom ramen för lämplighet kontrollerar domstolen valda nämndemäns laglydnad. Kontrollen sker genom att domstolen begär utdrag ur belastningsregistret. Utdraget blir en allmän handling på domstolen. Om media eller allmänhet begär ut det, kommer domstolen göra en sekretessprövning som i de flesta fall kommer leda till att utdraget lämnas ut, men att nämndemannens personnummer sekretessbeläggs.

Avstängning från uppdraget

En nämndeman som genom sitt beteende kan anses skada allmänhetens förtroende för rättsväsendet kan stängas av. Skulle det inträffa att en nämndeman begått brott eller på annat sätt visat sig vara olämplig för uppdraget, kan domstolen besluta att nämndemannen inte längre får tjänstgöra (entledigande).

Tillbaka till toppen