Vanliga frågor

Här hittar du vanliga frågor och svar för dig som nominerar och väljer nämndemän.

 • När ska jag arbeta med nominering/val av nämndemän?

  Nämndemannaval ska ske året efter de allmänna valen. Nästa gång det ska äga rum är 2023. Det kan bli aktuellt med fyllnadsval under pågående mandatperiod, om någon nämndeman behöver ersättas.

 • Vad finns det för stöd från Domstolsverket i mitt arbete?

  På blinämndeman.se finns information både för dig som nominerar och väljer och för den som är intresserad av att bli nämndeman. Under fliken Nominera & välja finns särskild information till dig som nominerar och väljer.

 • Vart ska vi skicka namnen på de som valts till nämndemän?

  Namnen på de nämndemän som valts av fullmäktiga i er kommun eller region ska skickas till den domstol som ni valt för.

 • Hur vet jag hur åldersfördelningen ser ut i den domkrets jag ska nominera/välja för?

  Här finns en sammanställning över hur ålder och kön i de olika domsagorna (domstolarnas upptagningsområden) såg ut efter förra valet 2019.

 • Hur unga kan nämndemännen vara?

  Nämndemän måste ha fyllt 18 år vid tidpunkten för val och det finns ingen övre åldersgräns. Oavsett ålder är det viktigt att nämndemännen är lämpliga.

 • Hur vet jag om en person är behörig och lämplig som nämndeman?

  För att ställa upp i nämndemannavalet måste man både vara behörig och lämplig för uppdraget.

  Läs mer om Behörighet och lämplighet.

   

 • Vad gör jag om en person hör av sig och är intresserad av att bli nämndeman?

  Hur man vill ta hand om de personer som hör av sig, antingen från partiet eller utifrån, bestämmer respektive parti. Det är dock inte reglerat i någon lagstiftning att det krävs partimedlemskap för att bli nämndeman. Tvärtom uppdraget som nämndeman är inte – och har aldrig varit – politiskt. En breddad rekrytering ger större underlag för att hitta lämpliga kandidater.

 • Finns det något fri kvot när det gäller nominering av nämndemän?

  Nej, det finns det inte. Frågan om ett system med fri kvot har utretts, men det finns inget beslut om förändring.

 • Hur vet vi hur många nämndemän vi ska nominera/välja?

  Det är domstolarna som avgör hur många nämndemän de behöver inför varje mandatperiod. Domstolarna anmäler vanligtvis det till de kommuner och regioner som ingår i domkretsen (domstolens upptagningsområde) inför det att nominering och val ska ske. Det är sedan kommuner och regioner som ger de partier som finns representerade i fullmäktige ett uppdrag att nominera.

 • Vilken ersättning får nämndemännen?

   

  I korthet gäller att nämndemännen får ett grundarvode för tjänstgöringen i domstol. Grundarvode vid tjänstgöring kortare än 3 timmar är 250 kronor och vid tjänstgöring 3 timmar eller längre 500 kronor per dag.

  Utöver grundarvodet kan nämndemännen få ett arvode för det förberedelsearbete som krävs inför sammanträdet. Det är domstolen som avgör i vilka fall nämndemännen har rätt till arvode för förberedelsearbete. Det är 300 kronor per dag.

  De har också rätt till ett särskilt arvode om 150 kronor för tjänstgöring efter klockan 16.30.

  Om uppdraget som nämndeman innebär att man förlorar inkomst har man rätt att få ersättning för inkomstförlust.

  Ersättningen beviljas för den faktiska inkomstförlust nämndemannen haft på grund av tjänstgöring i domstolen. Eftersom det är fråga om en faktisk inkomstförlust kan ersättningen skilja sig åt från sammanträdesdag till sammanträdesdag beroende på hur lång tid som nämndemannen exempelvis måste vara frånvarande från sitt ordinarie arbete eller sin näringsverksamhet samt storleken på den inkomst nämndemannen då gått miste om. De har rätt till ersättning för hela den inkomstförlust de haft, men de måste styrka eller på annat sätt visa att de haft en inkomstförlust en viss dag och hur stor inkomstförlusten är. Den är den domstol som nämndemannen tjänstgör vid som prövar begäran och beslutar om ersättning.

   

  Läs mer om ersättningar

 • Hur lång tid ska avsättas för uppdraget som nämndeman?

  Hur ofta en nämndeman tjänstgör i domstolen varierar, beroende på hur många mål domstolen har, hur många nämndemän som finns kopplade till domstolen och nämndemannens förutsättningar och möjligheter.

  Vanligtvis är nämndemännen schemalagda i domstolen 10-20 dagar per år, vanligen mellan klockan 9 och 16. Oftast hanteras flera kortare mål per dag. Ibland tjänstgör de hel dag och ibland halv dag och ibland kan en förhandling dra ut på tiden.

  Vissa mål är längre och kan pågå i flera dagar. Nämndemännen anmäler dock till domstolen inför schemaläggning om de har möjlighet att sitta med på långa mål, som kan ta flera dagar, eller inte.

  Nämndemän som tjänstgör i förvaltningsrätt och kammarrätt brukar som regel få material att läsa innan förhandlingen, något som inte är lika vanligt i tingsrätt, och hovrätt.

  Beroende på avståndet till domstolen kan restiden variera.

Tillbaka till toppen