Nämndemannavalet 2015

Uppföljning efter valet 2015 av nämndemännens ålder och hur många som rekryterades från de partipolitiska kretsarna visade att det fortfarande är en obalans i kårens sammansättning.

Nominera fler yngre

Så här såg åldersfördelningen ut för nämndemannakåren efter nämndemannavalet 2015 i jämförelse med Sveriges vuxna befolkning. Det behövs lämpliga nämndemän i alla åldrar, men det behövs fler yngre.

Av nämndemännen är endast 23% yngre än 45 år, medan 43% är äldre än 65. Bland befolkningen är förhållandet det motsatta.

Se nämndemannakårens åldersfördelning per domstol.

Nominera fler personer utanför partiet

Att vara nämndeman är inte - och har aldrig varit - ett politiskt uppdrag. Ändå rekryteras de flesta nämndemän från partierna. Det finns ingenting som säger att man måste vara medlem i ett politiskt parti för att bli nämndeman. Det är upp till varje parti att avgöra.

Uppdraget är opolitiskt. Ändå rekryterades endast ett fåtal nämndemän utanför partierna.

I Domstolsverkets enkät till de nämndemän som blev valda 20153) (besvarad av 42 procent av dem) svarade 95 procent att de var medlemmar i ett politiskt parti. Av Sveriges befolkning är cirka 5 procent medlemmar i ett politiskt parti4). Öppna upp för personer som visar intresse och leta aktivt i nätverk utanför partiet. Tipsa lämpliga personer när det börjar bli dags för nominering 2019.

1) Domstolsverket per 2016-03-01
2) SCB per 2015-12-31
3) Domstolsverkets rapport till regeringen: Genomförda kommunikationsinsatser inför nämndemannavalet 2015 Delrapport (Ju2015/3889/DOM), Bilaga 4: Enkätundersökning av nämndemannakåren, där 42 % av nämndemannakåren svarade.
4) SCB, Undersökningar av levnadsförhållanden (ULF/SILC) Medborgeliga aktiviteter, politik 2014-2015. Andelar.

Tillbaka till toppen