Ersättningar och rättigheter

Som nämndeman har du rätt att vara ledig från ditt ordinarie arbete för att döma i domstol. När ditt uppdrag medför att du förlorar inkomst har du rätt till ersättning för det utöver ett grundarvode. Det är domstolen som beslutar om arvode och ersättning.

Rätt att vara ledig

Som nämndeman har du rätt att vara ledig från din ordinarie anställning i den utsträckning som behövs för att du ska kunna utföra ditt uppdrag som nämndeman.

Arvode

Som nämndeman får du ett grundarvode för tjänstgöringen i domstol. Arvode vid tjänstgöringstid kortare än 3 timmar är 250 kronor per dag och vid tjänstgöringstid 3 timmar eller längre 500 kronor per dag.

Utöver grundarvodet kan du få arvode för det förberedelsearbete som krävs inför sammanträdet. Det är domstolen som avgör i vilka fall du har rätt till arvode för förberedelsearbete. Det är 300 kronor per dag. 

Nämndemän har rätt till ett särskilt arvode om 150 kronor för tjänstgöring efter klockan 16.30.

Arvoden och ersättningen för inkomstförlust är pensionsgrundande till den allmänna pensionen. 

Ersättning för inkomstförlust

Om du på grund av ditt uppdrag som nämndeman förlorar inkomst, har du rätt till ersättning för inkomstförlust.  

Ersättningen beviljas för den faktiska inkomstförlust du haft på grund av tjänstgöring i domstolen. Du måste styrka eller på annat sätt visa att du haft en inkomstförlust en viss dag och hur stor inkomstförlusten är.

Resor

Du har också rätt till ersättning för de resor som krävs för att ta dig från bostaden till sammanträdet. Kräver ditt uppdrag att du övernattar, har du rätt till traktamente.

Inställelsearvode

Är din resväg till sammanträdet mer än 50 km, har du rätt att få ett särskilt inställelsearvode.

Barntillsyn

Har du barn under tolv år och behöver barntillsyn som inte kan tillgodoses av den ordinarie barnomsorgen under tiden du utför ditt nämndemannauppdrag, har du rätt till skälig ersättning om barntillsynen utförs av andra än personer inom den egna familjen.

Inställt sammanträde

Ställs ett planerat sammanträde in kan du som nämndeman få ersättning ändå, om det finns särskilda skäl för det.

Försäkringsskydd

Som nämndeman omfattas du av den tjänstereseförsäkring för statliga tjänsteresor som Domstolsverket tecknat hos Kammarkollegiet. Du omfattas också av Domstolsverkets avtal om trygghetsförsäkring vid arbetsskada.

Tillbaka till toppen