Så blir du vald

Även om uppdraget som nämndeman inte är ett politiskt uppdrag, väljs nämndemännen i kommun- och regionfullmäktige efter nominering av de politiska partierna. Nästa val av nämndemän ska ske 2023. Vill du bli nämndeman ska du kontakta ett politiskt parti och berätta om ditt intresse.

Anmäl ditt intresse

Det är de politiska partierna som nominerar nämndemän. Partierna får i och med sin relativa storlek i kommun- och regionfullmäktige nominera olika många nämndemän. Du kan bli nämndeman även om du står utanför partipolitiken, men du behöver ändå bli nominerad av ett politiskt parti.

Du måste alltså ta kontakt med ett politiskt parti där du bor - som finns representerat i kommun- eller regionfullmäktige - och berätta om ditt intresse.

Varken domstolarna eller Domstolsverket är inblandade i den processen, och har därför heller inget ansökningsformulär för att göra en intresseanmälan.

Kontakta ett politiskt parti.

Behörighet och lämplighet

För att ställa upp i nämndemannavalet måste du vara behörig och lämplig för uppdraget. Du måste också vara myndig, svensk medborgare, inte vara ställd under förvaltarskap och inte heller vara försatt i konkurs. Som nämndeman i tingsrätt måste du vara folkbokförd i den kommun eller del av kommunen som hör till tingsrätten. För att vara nämndeman i hovrätt, förvaltningsrätt och kammarrätt ska du vara folkbokförd i det län eller del av länet som hör till aktuell domstol.

Här kan du få hjälp med att hitta rätt domstol.

För att kunna utses till nämndeman måste du även uppfylla vissa lämplighetskrav. Det innebär att du ska vara lämplig för uppdraget med hänsyn till omdöme, självständighet, laglydnad och övriga omständigheter. Eftersom du som nämndeman bland annat ska ta ställning till om den som åtalas gjort sig skyldig till brott är det viktigt att du är en god förebild i fråga om allmän laglydnad. Domstolarna kommer att kontrollera lämpligheten hos valda nämndemän genom att begära utdrag ur belastningsregistret.

Vissa yrken undantagna

Vissa yrkesgrupper är undantagna från att kunna väljas till nämndemän eftersom de riskerar att hamna i en intressekonflikt. Om du är lagfaren domare, anställd vid en domstol, är åklagare, polisman, advokat eller har till yrke att föra andras talan inför domstol får du inte bli nämndeman. Du får inte bli nämndeman i förvaltningsrätt eller kammarrätt om du är anställd vid Skatteverket, en länsstyrelse, Försäkringskassan, Migrationsverket eller Transportstyrelsen.

Fler yngre nämndemän behövs

Nämndemannasystemet bygger på grundtanken att nämndemännen ska vara folkets representanter vid domstolarna. Därför behöver nämndemannakåren i sin sammansättning så långt som möjligt återspegla förhållandena i samhället vad gäller ålder, kön och etnisk bakgrund. Det största problemet vad gäller representativitet är att dagens nämndemän är betydligt äldre än ett genomsnitt av befolkningen.

Se statistik över nämndemannakåren 2020

Utdrag ur belastningsregistret

Om du blir vald till nämndeman kommer domstolen begära utdrag ur belastningsregistret för dig. Utdraget blir en allmän handling på domstolen.
Om media eller allmänhet begär ut det, kommer domstolen göra en sekretessprövning som i de flesta fall kommer leda till att utdraget lämnas ut, men att ditt personnummer sekretessbeläggs.

Tillbaka till toppen